GRĀMATA: “Pedagoģiskā poēma”, Antons Makarenko

Ar īsta mākslinieka roku rakstīts stāsts par dzīves īstenību. Pirmām kārtām tas kalpo jauniešu audzināšanai, jo autors sevi visur un vienmēr uzskatījis par pedagogu.

Grāmatu var lejupielādēt te: http://www.mediafire.com/file/qbep5oyrgk2df2n/Pedagogiskapoema%28Makarenko%29.zip ; https://yadi.sk/i/ypMAMgsH3SS2Vb ; https://e-gramatas.com/arhivs/PIEDZIVOJUMU%20STASTI/Pedagogiska%20poema(Makarenko).fb2

Publicēts iekš T: Grāmatas

GRĀMATA: “Grāmata vecākiem”, Antons Makarenko

Jautājumi par audzināšanu ģimenē pieder pie visgrūtākajiem un vismazāk noskaidrotajiem pedagoģijas jautājumiem. Parasti jaunie vecāki ķeras pie bērna audzināšanas sarežģītā un atbil­dīgā uzdevuma paši uz savu atbildību un risku, bieži vien aiz­gūstot vajadzīgo pieredzi no tēvu un vectēvu tradīciju arsenāla.

Atsevišķos gadījumos, rodoties kaut kādām grūtībām, šādi vecāki griežas pie citiem un saņem ne vienmēr pamatotus, bet dažreiz pat kaitīgus padomus.

Tas apstāklis, ka vecāki nav sagatavoti audzināšanas dar­bam, ka viņi nespēj izprast bērna psichiskās attīstības sarežģīto procesu, bet dažreiz arī tas, ka viņiem trūkst atbildības sajūtas sabiedrības priekšā, — ir par cēloni audzināšanas kļūdām, ne­veiksmēm un pat katastrofām.

Grāmatu var lejupielādēt te: http://www.mediafire.com/file/2vm9jcty31w4z6y/Antons_Makarenko_Gramata_vecakiem_pdf.zip ; https://yadi.sk/i/u0TUk6Ag3RSFqB ; https://e-gramatas.com/arhivs/KRIEVU%20RAKSTNIEKI/Gramata%20vecakiem(A.Makarenko).fb2

Publicēts iekš T: Grāmatas

GRĀMATA: “Pirmās 365 dienas bērna dzīvē”, Teodors Helbrige, Hermanis fon Vimpens

Šī ir ļoti vērtīga rokasgrāmata vecākiem par bērna attīstību pirmajā dzīves gadā (ar uzskatāmām fotogrāfijām par katru bērna attīstības posmu). Ar tās palīdzību varēsiet sekot sava bērna pareizai attīstībai vai arī novērst iespējamās problēmas. Grāmata ir tulkota 25 valodās. Ticiet, tā ļoti noderēs arī latviešu bērniem!

Minhenes Universitātes sociālās pediatrijas un jaunatnes medicīnas pētnieciskās iestādes zinātnieki un televīzijas speciālisti parādījuši tipiskas zīdaiņa attīstības stadijas pirmā dzīves gada laikā: rāpošanu, sēdēšanu, iešanu, tveršanu, juteklisko uztveri, runāšanu, valodas saprašanu, sociālo attīstību.

Šīs funkcijas pirmajās 365 dienās mēnesi pēc mēneša novēroja vairāk nekā 1300 zīdaiņiem. Deviņdesmit procenti visu bērnu attīstījās tā, kā parādīts šajā grāmatā. Tas nozīmē, ka ari Latvijā deviņdesmit procenti vecāku konstatēs, ka noteiktā mēnesī viņu bērns bez grūtībām ir sasniedzis attiecīgo funkciju apjomu. Desmit procenti vecāku secinās, ka viņu bērns varbūt tik tālu vēl nav ticis. Tomēr tam nevajadzētu kļūt par iemeslu uztraukumam, drīzāk gan par ieganstu bērnu ārsta apmeklējumam.

Iedzimto, kā ari agrīno bojājumu vai traucējumu diagnostika pierāda, ka labākie diagnostiķi ir vecāki. Viņi savu bērnu redz katru dienu. Viņi novēro tā izturēšanos gan dienā, gan naktī. Tāpēc viņi par savu mazuli var spriest labāk nekā ārsts, kurš bērnu izmeklē 20 minūtes vai varbūt pusstundu, un nezina, kā mazais izturas, piemēram, vakarā vai nakti. Katrs bērnu ārsts ļoti nopietni uztvers jūsu novērojumus un veiks bērna izturēšanās etioloģisku izmeklēšanu.

Ir viegli saprast, ka, piemēram, runāšanas atpalicības iemeslus pirmajā dzīves gadā (domāta pirmsverbālā valodas attīstība) nevar noskaidrot, izmērot asinsspiedienu vai izdarot rentgenuzņēmumu. Tādēļ līdzās klasiskajām bērnu ārstniecības metodēm ķermeņa un tā funkciju izmeklēšanai ir attīstījusies jauna — etioloģiskā diagnostika. Bērniem, kuri dažās funkcijās ir atpalikuši, šī diagnostika ar mērķtiecīgas ārstēšanas palīdzību dod iespēju novērst iedzimtus, kā ari agrīni iegūtus traucējumus vai bojājumus. Piemēram, zīdaiņi ar dzirdes traucējumiem kļūst mēmi 6 līdz 8 mēnešu vecumā. Tādēļ ārstēšana, tātad valodas terapija, ko veic paši vecāki, jāuzsāk krietni agrāk. Ja tas izdodas, bērna liktenis tiek labvēlīgi izmainīts. Bērns no savas mātes iemācās normālu valodu. Tādējādi mēs ceram palīdzēt daudziem bērniem, kuru atpalicību bez šiem norādījumiem varbūt nevarētu konstatēt pietiekami agri.

Tomēr vairākumam vecāku šī grāmata, cerams, sagādās prieku, redzot ka viņu bērns svarīgākajās funkcijās attīstās normāli.

Grāmatu var lejupielādēt te: http://www.mediafire.com/download/21khza1xhqir3d9/Teodors_Helbrige_Pirmas_365_dienas_berna_dzive_pdf.zip ; https://yadi.sk/i/h_pP4VQX3SQKHJ ; https://e-gramatas.com/arhivs/MEDICINA%20ARSTNIECIBAS%20AUGI/Pirmas%20365%20dienas%20berna%20dzive(T.Helbrige).fb2

Publicēts iekš T: Grāmatas

GRĀMATA: “Pedagoģisko rakstu izlase”, Konstantīns Ušinskis

Ir vērtības, kuras cilvēki izmanto daudzus gadu desmitus un simtus. Pedagoģijā viens no šādu vērtību radītājiem bija Konstantīns Ušinskis (1823 – 1871). Viņa veidotie pedagoģijas zinātnes pamati nav novecojuši arī mūsu dienās. Ušinska pedagoģiskās atziņas pēc vairāk nekā simts gadiem, kas pagājuši kopš viņa nāves, ir pareizas un aktuālas.

K. Usinskis bija vispusīgi apdāvināts un izglītots cilvēks, prata saskatīt aktuālās problēmas tautas izglītībā un meklēja tām risinājumus. K.Ušinskis bija ne tikai pedagoģijas stratēģis, teorētiķis, bet arī praktiķis, kas pats mācīja un audzināja jaunatni.

Autora cilvēka dabas dziļā izpratne noteica vienu no visnozīmīgākajiem Ušinska atzinumiem — atzinumu par mācīšanas un audzināšanas ciešo vienotību. Kā zināms, šī problēma nav atrisināta līdz galam pat mūsu dienās. Tāpēc der ieklausīties K.Ušinska daudzajās atziņās, kas izteiktas šajā sakarā. Kaut vai šādā: «Mācīšana ir galvenais audzināšanas līdzeklis.»

Līdz pat mūsu dienām nerimst strīdi par to, kā Konstantīns Ušinskis ir izpratis pedagoģijas lomu. Vai tā ir zinātne vai māksla? Varbūt abu sintēze? «Pedagoģija nav zinātne, tā ir māksla — visplašākā, vissarežģītākā, visaugstākā un visnepieciešamākā no visām mākslām,» atbild K.Ušinskis. Tāpēc pirmajā brīdī šķiet, ka ir pretruna starp šo tēzi un to gigantisko darbu, ko viņš ir veicis, lai tālāk attīstītu pedagoģiju kā zinātni. Atbilde šai šķietamajai pretrunai ir jāmeklē tajā apstāklī, ka pagājušā gadsimta vidū pedagoģija tiešām, pēc paša K.Ušinska vērtējuma, tikai sāka attīstīties. Labākā stāvoklī nebija arī psiholoģija, bez kuras atziņām pedagoģija ir mazspēcīga. Visu mūžu K.Ušinskis ir cīnījies par radošu attieksmi darbā ar bērniem, pret iekalšanu mācībās, pret formālismu. Tāpēc arī viņš tik ļoti akcentē jaunradi un mākslu audzināšanā.

Šajā rakstu izlasē ievietoti Konstantīna Ušinska svarīgākie darbi par audzināšanas un mācīšanas jautājumiem. Tajos aplūkotas pamat izglītības, satura un metodikas problēmas, audzināšanas teorijas jautājumi, skolotajā personības loma mācīšanas darbā.

Izlasē ievietoti sekojoši Konstantīna Ušinska darbi: 1. Tēma: Audzināšanas un izglītības teorijas problēmas. Raksti: Par pedagoģiskās literatūras derīgumu; Trīs skolas elementi; Par tautiskumu sabiedriskajā audzināšanā; Darba nozīme psihiskajā attīstībā un audzināšanā; Dzimtā valoda. 2. Cilvēks kā audzināšanas objekts. Pedagoģiskās antropoloģijas pieredze. (Priekšvārds; Paradumi. Paradumu un iemaņu izkopšana; Uzmanība. Uzmanības nozīme audzināšanā un mācīšanā; Atmiņa. Atmiņas analīzes pedagoģiskie pielikumi; Iztēle. Iztēles vēsture). 3. Par audzināšanu un mācīšanu pamatskolā. (Pirmā grāmata pēc ābeces; Priekšvārds «Bērnu pasaules» pirmajam izdevumam; Par mācību uzsākšanas laiku; Pirmmācības priekšmeti; Pirmmācības organizēšana; Par pirmajām stundām skolā; Par dzimtās valodas nozīmi pirmmācībā; Par uzskatāmo mācīšanu; Par rēķināšanas mācīšanu; Par zīmēšanas mācīšanu; Par rakstveida vingrinājumiem; Par krievu valodas pirmmācību; Par gramatikas mācīšanu sakarā ar valodas vispārīgajiem uzdevumiem; Par klases disciplīnu.)

Grāmatu var lejupielādēt te: http://www.mediafire.com/file/qu7b7dyizyuu9al/pedagogiskiraksti.zip ; https://e-gramatas.com/arhivs/FILOSOFIJA%20UN%20PSIHOLOGIJA/Pedagogisko%20rakstu%20izlase(K.Usinskis).pdf ; https://yadi.sk/i/d4ecwpI53RSEoe

Publicēts iekš T: Grāmatas

GRĀMATA: “Audzināšana darbā” (Audzināšana ar darbu), Anna Ļubļinska

Kur slēpjas darba audzinošais spēks? Kādos apstākļos darbs iegūst raksturu veidotāju spēku un kādas ir nepieciešamās prasības darba pareizai organizācijai ģimenē? Uz šiem jautājumiem vecākiem atbildi centīsies dot šī grāmatiņa.

Darbs ir varens spēks, kas veido pašu darba darītāju. Darbs ir nepieciešams ne tikai kā varens līdzeklis paša bērna, viņa roku, redzes, viņa muskuļu, smadzeņu, sajūtu un gribas vispusīgai attīstībai. Tas nepieciešams katram cilvēkam arī tāpēc, ka mūsdienu sabiedrībā nav un nedrīkst būt vietas „kundziņiem”, baltročiem — ļaudīm, kas dzīvo no citu darba.

Jo vairāk darba ieražu un prasmes apguvis cilvēks, jo vieglāk viņam padodas katrs jauns darba paņēmiens. Dažādu darbu prasme dod guvumu pašam darba darītājam. Lai arī kādos apstākļos jādzīvo un jāstrādā, tāds cilvēks nekad nezaudēs pamatu zem kājām. Viņš pats spēs noorganizēt nepieciešamos apstākļus dzīvei un palīdzēs citiem. Pašapziņas un neatkarības sajūta ļauj pusaudžiem — meitenēm un zēniem — mierīgi skatīties nākotnē.

Tāpēc nedrīkst meklēt visādas ierunas, lai atturētu un atbrīvotu savus bērnus no sistemātiska darba, — vai tas būtu ģimenē, vai skolā.

Grāmatu var lejupielādēt te: http://www.mediafire.com/file/9ojt60i84mzlp7n/Anna_Lublinska_Audzinasana_ar_darbu_pdf.zip ; https://yadi.sk/i/yzJNwYo73SCq2y

Publicēts iekš K05: Par darbu, T: Grāmatas

GRĀMATA: “Bērnu psiholoģija”, Anna Ļubļinska

Bērnu psiholoģijas priekšmets ir bērna psihiskās darbības likumi. Bērnu psiholoģija pētī gan bērna atsevišķo psihisko procesu (sajutu, uztveres, atmiņas, domāšanas, jūtu, gribas) īpatnības un viņa darbības dažādos veidus (rotaļas, mācības, darbu), gan arī bērna personību kopumā, aplūkojot to attīstībā.

“Katram pedagogam ne tikai jāzina, kādas psihiskās attīstības īpatnības raksturīgas tā vecuma bērniem, ar kuriem viņam jāstrādā, bet arī jāpazīst viss bērna attīstības process kaut vai vispārīgos vilcienos.”

Grāmatu var lejupielādēt te: http://www.mediafire.com/file/07m52ddqr3txo7g/Bernu_psihologija.zip ; https://yadi.sk/i/ge-n8FG-3SBkcC

Publicēts iekš T: Grāmatas

GRĀMATA: “Personības psiholoģija”, Aleksandrs Kovaļovs

Grāmatā vienkopus atrodami visi svarīgākie personības veidošanās jautājumi. Grāmatā apkopots pārskats par to, kas sasniegts personības psiholoģijā. Tajā sniegts, dziļš psiholoģisko parādību fizioloģisks pamatojums, doti praktiski norādījumi gan audzināšanas, gan pašaudzināšanas jomā.

Grāmata dod atbildi uz daudziem aktuāliem jautājumiem, kas interesē sabiedrības plašas masas, jo personības psiholoģijas likumsakarību zināšana palīdz katram mērķtiecīgi veidot pašam savu personību un apgūt mūsdienās tik svarīgo cilvēku vadīšanas un audzināšanas māku.

Grāmatu var lejupielādēt te: http://www.mediafire.com/file/v9yuy2y3g5cit0u/pers_psih_koval.zip ; https://yadi.sk/i/qkZrDpX03SBVye ; https://e-gramatas.com/arhivs/FILOSOFIJA%20UN%20PSIHOLOGIJA/Personibas%20psihologija(A.Kovalovs).fb2

Publicēts iekš T: Grāmatas