GRĀMATA: “Pedagoģisko rakstu izlase”, Konstantīns Ušinskis

Ir vērtības, kuras cilvēki izmanto daudzus gadu desmitus un simtus. Pedagoģijā viens no šādu vērtību radītājiem bija Konstantīns Ušinskis (1823 – 1871). Viņa veidotie pedagoģijas zinātnes pamati nav novecojuši arī mūsu dienās. Ušinska pedagoģiskās atziņas pēc vairāk nekā simts gadiem, kas pagājuši kopš viņa nāves, ir pareizas un aktuālas.

K. Usinskis bija vispusīgi apdāvināts un izglītots cilvēks, prata saskatīt aktuālās problēmas tautas izglītībā un meklēja tām risinājumus. K.Ušinskis bija ne tikai pedagoģijas stratēģis, teorētiķis, bet arī praktiķis, kas pats mācīja un audzināja jaunatni.

Autora cilvēka dabas dziļā izpratne noteica vienu no visnozīmīgākajiem Ušinska atzinumiem — atzinumu par mācīšanas un audzināšanas ciešo vienotību. Kā zināms, šī problēma nav atrisināta līdz galam pat mūsu dienās. Tāpēc der ieklausīties K.Ušinska daudzajās atziņās, kas izteiktas šajā sakarā. Kaut vai šādā: «Mācīšana ir galvenais audzināšanas līdzeklis.»

Līdz pat mūsu dienām nerimst strīdi par to, kā Konstantīns Ušinskis ir izpratis pedagoģijas lomu. Vai tā ir zinātne vai māksla? Varbūt abu sintēze? «Pedagoģija nav zinātne, tā ir māksla — visplašākā, vissarežģītākā, visaugstākā un visnepieciešamākā no visām mākslām,» atbild K.Ušinskis. Tāpēc pirmajā brīdī šķiet, ka ir pretruna starp šo tēzi un to gigantisko darbu, ko viņš ir veicis, lai tālāk attīstītu pedagoģiju kā zinātni. Atbilde šai šķietamajai pretrunai ir jāmeklē tajā apstāklī, ka pagājušā gadsimta vidū pedagoģija tiešām, pēc paša K.Ušinska vērtējuma, tikai sāka attīstīties. Labākā stāvoklī nebija arī psiholoģija, bez kuras atziņām pedagoģija ir mazspēcīga. Visu mūžu K.Ušinskis ir cīnījies par radošu attieksmi darbā ar bērniem, pret iekalšanu mācībās, pret formālismu. Tāpēc arī viņš tik ļoti akcentē jaunradi un mākslu audzināšanā.

Šajā rakstu izlasē ievietoti Konstantīna Ušinska svarīgākie darbi par audzināšanas un mācīšanas jautājumiem. Tajos aplūkotas pamat izglītības, satura un metodikas problēmas, audzināšanas teorijas jautājumi, skolotajā personības loma mācīšanas darbā.

Izlasē ievietoti sekojoši Konstantīna Ušinska darbi: 1. Tēma: Audzināšanas un izglītības teorijas problēmas. Raksti: Par pedagoģiskās literatūras derīgumu; Trīs skolas elementi; Par tautiskumu sabiedriskajā audzināšanā; Darba nozīme psihiskajā attīstībā un audzināšanā; Dzimtā valoda. 2. Cilvēks kā audzināšanas objekts. Pedagoģiskās antropoloģijas pieredze. (Priekšvārds; Paradumi. Paradumu un iemaņu izkopšana; Uzmanība. Uzmanības nozīme audzināšanā un mācīšanā; Atmiņa. Atmiņas analīzes pedagoģiskie pielikumi; Iztēle. Iztēles vēsture). 3. Par audzināšanu un mācīšanu pamatskolā. (Pirmā grāmata pēc ābeces; Priekšvārds «Bērnu pasaules» pirmajam izdevumam; Par mācību uzsākšanas laiku; Pirmmācības priekšmeti; Pirmmācības organizēšana; Par pirmajām stundām skolā; Par dzimtās valodas nozīmi pirmmācībā; Par uzskatāmo mācīšanu; Par rēķināšanas mācīšanu; Par zīmēšanas mācīšanu; Par rakstveida vingrinājumiem; Par krievu valodas pirmmācību; Par gramatikas mācīšanu sakarā ar valodas vispārīgajiem uzdevumiem; Par klases disciplīnu.)

Grāmatu var lejupielādēt te: http://www.mediafire.com/file/qu7b7dyizyuu9al/pedagogiskiraksti.zip ; https://e-gramatas.com/arhivs/FILOSOFIJA%20UN%20PSIHOLOGIJA/Pedagogisko%20rakstu%20izlase(K.Usinskis).pdf ; https://yadi.sk/i/d4ecwpI53RSEoe

Šis ieraksts tika publicēts T: Grāmatas. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.